DE CASA ENFORA

Teixit_ millora urbana
La proposta s’incorpora al barri del Congrés com un complement del teixit existent. Es genera un volum permeable que complementa l’edificació i que és extrapolable a tots els edificis del barri. El nou volum, aprofita les qualitats de les tipologies existents i s’associa de forma harmònica la morfologia urbana del barri. A més, en aquest s’incorpora un ascensor, millora en l’accessibilitat, però també social, ja que permet que la gent d’edat avançada pugui relacionar-se amb el carrer, el comerç de proximitat i socialitzar-se de nou.

Benestar_ millora vital
La intervenció aposta per adossar uns espais addicionals ben dimensionats al perímetre de l’edifici perquè permetin una major relació amb l’entorn i la comunitat. Aquest augment de la superfície habitable millora la qualitat dels habitatges i posa en valor dels espais existents. En els “nous” habitatges es perd la jerarquia i segregació segons la mida i es democratitzen les peces, fent-les més equilibrades, millorant les condicions de salubritat i intimitat segons els estàndards actuals.

Confort_ millora energètica
La nova pell incorporada a l’edifici existent el dota d’una sèrie d’estratègies passives amb les quals es redueix la demanda energètica de l’edifici i amb aquesta el cost per al manteniment. A partir de la galeria bioclimàtica que permet obrir-se a l’estiu i tancar-se a l’hivern, s’aconsegueix un confort ambiental. Per aconseguir-ho, s’augmenta l’aïllament tèrmic perimetral i la capacitat de ventilació i renovació d’aire de l’edifici i es redueixen les infiltracions.

Autoria: Ariadna Cebollero Buira, Laia Sala Sans, Max Larrosa Gómez, Aina Ponsa Reina

Professors: Lluís Catallops Dalmau, Oriol Muntane Raich

Escolta Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV UPC)

Google Maps