A mitjan segle XVIII els corrents constructius del medi urbà van substituir progressivament la configuració de les teulades confeccionades amb teules a dues aigües a favor d’una tècnica de coberta plana transitable molt més ràpida de construir i econòmica. Aquest canvi va suposar la conformació d’un nou espai urbà: el terrat.

Aquests nous espais, que fins aleshores no havien existit, van articular aprofitaments complementaris a l’àmbit privat de les microcomunitats: estendre la bugada, esbarjo, emmagatzematg e, tallers, colomers…

Les grans transformacions socials de la darrera meitat del segle xx van suposar, però, un tomb en el que durant segles s’havia consolidat com un espai altament viscut. Aquesta transformació inversa els va portar a esdevenir espais oblidats, marginals, en semiabandó i infrautilitzats.

Des d’Habitàcola, volem estimular una reflexió sobre l’ús dels terrats urbans, una reflexió sobre les possibilitats de recuperar-los i reintroduir-los en els binomis home/espai – privat/públic.

Al llarg de la història contemporània, els terrats han estat objecte de nombrosos estudis i anàlisis formulats per diferents corrents arquitectònics; des de la proposta racional de Le Corbusier a la seva obra Unité d’Habitation de Marsella, passant per la volumetria dels terrats de Gaudí, o les visions particulars ideades per tallerdarquitectura, Herzog & de Meuron, Julien de Smedt… Tots ells, sota una mirada d’admiració i recuperació de l’espai de l’estrat superior.

Partint d’aquestes reflexions, els participants han d’escollir una localització en concret i proposar una intervenció arquitectònica i/o de disseny.

Per a la comprensió i el desenvolupament de la proposta s’han d’aportar les solucions tècniques, constructives, formals i de manteniment necessàries per a la seva execució. El projecte proposat no està sotmès a limitacions pressupostàries o d’escala.

Les propostes es presentaran al jurat dels premis a través d’un format audiovisual que en permeti la difusió. Així mateix, es valorarà la capacitat de comunicació i la socialització de la proposta a través de les xarxes socials. Opcionalment, per reforçar-ne la comprensió, la proposta podrà venir complementada amb documentació en suport digital.